Zavod APGA


APGA

AGENCIJA ZA PROMOCIJO GIBALNIH AKTIVNOSTI

Projekt GAZZ, gibalna aktivnost za zaposlene je trajnostno zasnovan strokovni program telesnih dejavnosti, promocije zdravja in zdrave prehrane v podjetjih v delovnem času in izven dela.

Dolgoročnost

Uvajanje celostnega programa zdravja na delovnem mestu je proces, ki svoje učinke kaže šele v daljšem razdobju. Celostna promocija zdravja mora postati del politike in vrednot podjetja.

Izkušnje kažejo, da se spremenjene navade življenjskega sloga pokažejo že po nekaj mesecih, zadovoljstvo na delovnem mestu, predanost delu in večja produktivnost se pokaže po enem letu, najmanj tri leta pa so potrebna, da se pokažejo tudi pozitivni učinki na zmanjšanje z zdravjem povezanih stroškov.

dejavnosti

Vključenost vodstvenih delavcev

Ključni pogoj uspešnega uvajanja promocije zdravja na delovnem mestu je vključenost in podpora vodstvenega kadra.

Od odnosa vodstvenega kadra je odvisno kako bodo storitve programa sprejemali in koristili zaposleni.

V ta namen izvajamo:

• Izobraževanja in delavnice za vodstveni kader, predstavnike sindikata,...

• Izobraževanja in delavnice za zaposlene


Sodelovanje pri načrtovanju

Načrtovanje, oblikovanje in izvajanje programov mora potekati v sodelovanju vseh dejavnikov vezanih na delovno mesto, vključno z zaposlenimi.

Analiza stanja in potreb

Za uspešno uvajanje programa je potrebno poznati izhodišča in trenutno stanje na vseh nivojih in oblikah, ki vplivajo na zdravje in učinkovitost zaposlenih ter potrebe in cilje, ki jih v podjetju želimo doseči z uvajanjem programa.

Izvedba programa

Promocijo zdravja in gibalnih aktivnosti izvedemo v skladu z ugotovljenimi potrebami podjetja ter posameznika.

Evaluacija

Potrebno je definirati metode in postopke ugotavljanja vplivov celostne promocije zdravja, ter motivacijske ukrepe. Na tej osnovi je možno sprotno spremljanje uspešnosti ukrepov.

Projekt Zdaj, zdravo, dobro jutro je strokovno zasnovan program telesnih dejavnosti, promocije zdravja in zdrave prehrane v podjetjih v jutranjem času prihoda v službo, za lepši začetek dneva.